Polityka prywatności

Zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”:

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest QUADRA-NET Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Czochralskiego 8, 61-248, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, pod nr KRS 0000266150 NIP 728-26-28-031, REGON 100234380 (zwaną dalej: „QUADRA-NET”). Z naszym Inspektorem Ochron Danych Krzysztofem Winiarskim można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@quadra-net.com.
Dane osobowe, które przetwarza QUADRA-NET w celu prawidłowego przebiegu procesu serwisowania oraz zapewnienia bezproblemowego kontaktu z Klientem, a które Klient obowiązany jest udostępnić to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres poczty elektronicznej.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
• podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy oraz realizacji usługi na zasadach opisanych w Regulaminie serwisu https://www.zamawiamserwis.pl/PL-H13/regulamin-strony.html – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przeprowadzenie działań niezbędnych do zawarcia umowy i realizacji zleconej usługi w tym kontaktu mailowego, telefonicznego, wiadomości SMS oraz logistyki dokumentów lub działań podjętych przed jej zawarciem,
• przesyłania treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który Użytkownik wyraził dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub powiadomienia telefoniczne (bezpośrednia rozmowa/SMSMMS), w celu prezentacji ofert i warunków handlowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody Użytkownika,
• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na QUADRA NET w zakresie finansów i rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
• udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu QUADRA NET.
• dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu QUADRA NET.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, w szczególności:
• przez okres niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz realizacji zleconej usługi, natomiast po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń;
• przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie dokonane przez Użytkownika telefonicznie lub przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od momentu ostatniego kontaktu.
• do momentu odwołania zgody, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody.

4. Podanie danych niezbędnych do zawarcia umowy jest obowiązkowe, a ich niepodanie spowoduje brak możliwości zawarcia umowy. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z QUADRA-NET.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest wyrażona zgoda, Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. QUADRA NET informuje o możliwości dokonania powyższych czynności - mailowo pod adresem iod@quadra-net.com lub pisemnie na adres spółki.

6. W związku z przetwarzaniem danych, mogą być one przekazywane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak firmy świadczące usługi na rzecz QUADRA NET co jest konieczne do wykonania zleconej usługi, a także w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, finansowe, ubezpieczenia, serwisu urządzeń, korespondencyjne.

7. Dane osobowe użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

.

 


POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM ZAMAWIAMSERWIS.PL

Jakie są podstawowe cele przyjętej przez QUADRA-NET Sp. zo.o. polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w naszych serwisach internetowych?

1. Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies we wszystkich naszych serwisach internetowych w domenach:

 • Quadra-net.pl
 • Zamawiamserwis.pl

(zwanych dalej także łącznie „Serwisami”) został stworzony i przyjęty przez QUADRA-NET Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jana Czochralskiego 8, 61-248, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, pod nr KRS 0000266150 NIP 728-26-28-031, REGON 100234380 (zwaną dalej: „QUADRA-NET”) w celu:

 • podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności użytkowników odwiedzających Serwisy.
 • udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies w tych Serwisach, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”, w brzmieniu obowiązującym od 22 marca 2013 r.

2. Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące w Serwisach.

3. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisów ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w RODO, ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, ustawie z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

4. Zapewniamy także, że zależy nam na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność Użytkowników serwisów internetowych.

5. Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Serwisów mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Wydawnictwo nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jedyne co możemy zrobić, to doradzić Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w ich braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

6. Zastrzegamy także, że na podstawie zawartych przez nas umów w ramach serwisu ZAMAWIAMSERWIS.PL wynajmujemy miejsca na zamieszczanie reklam różnym sieciom reklamowym. Sieci te winny przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych, w tym tych, które odnoszą się do ochrony prywatności użytkowników serwisów internetowych, do czego zawsze namawiamy je i namawiać będziemy. Możemy jednak nie mieć realnego wpływu na prowadzoną przez nie politykę prywatności i zasady wykorzystywania plików cookies, wobec czego namawiamy użytkowników, by zapoznawali się z dokumentami dot. polityki ochrony prywatności i zasad wykorzystywania cookies przez te podmioty. Jesteśmy też otwarci na zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie na adres: INFOLINIA@QUADRA-NET.COM lub wypełniając formularz zgłoszeniowy. Zapewniamy, że każde takie zgłoszenie będzie przez nas analizowane i że udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej lub zwrotnie.

 

Jakie informacje o użytkownikach gromadzą Serwisy i w jaki sposób je wykorzystują?

Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez QUADRA-NET zależy od wyrażenia przez nią zgody.

Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Serwisów, służą głównie do realizacji zobowiązań QUADRA-NET.PL wobec klientów (np. dotyczy to usługi dostarczania prenumeraty i subskrybowanych wiadomości). Informacje te są udostępniane tylko i wyłącznie firmą współpracującym, które zostały przydzielone do obsługi danego Klienta.

Przypominamy również, że QUADRA-NET jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisów danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy.W jaki sposób QUADRA-NET wykorzystuje informacje pochodzące z formularzy zamówień na usługę i innych formularzy realizowanych w Serwisach?

W ramach Serwisów są zamieszczane formularze zamówień, które umożliwiają klientom złożenie zamówienia na oferowane przez QUDRA-NET produkty i usługi. Dane w ten sposób zebrane są wykorzystywane głównie do realizacji zobowiązań na ich rzec.

Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu w celu wykonania zleconej usługi.Co to jest plik cookie?

Zanim wyjaśnimy to pojęcie, informujemy, że termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego [1

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.W jakich celach QUADRA-NET wykorzystuje pliki cookies w swoich Serwisach?

Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów QUADRA-NET. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • monitoring zarejestrowanych zleceń
 • dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
 • ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;

QUADRA-NET korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW. Potrzebne do analizy korzystania z serwisów QUADRA-NET
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badanie zapisów na newslettery;
 • wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 • integracja z portalem społecznościom;Jak można zarządzać plikami cookies?

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez QUADRA-NET lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

QUADRA-NET zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

Jakie zabezpieczenia stosuje QUADRA-NET?

Serwisy są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników QUADRA-NET zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktem wykonawczym wydanym na jej podstawie.

Serwisy zapewnią Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z naszej bazy danych i umożliwią wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości.

 

Czy mogą nastąpić zmiany w polityce ochrony prywatności QUADRA-NET?

Rozwój naszych Serwisów, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez Wydawnictwo polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności.

Zachęcamy zatem wszystkich Użytkowników do zaglądania do tego miejsca w każdym przypadku połączenia się z Serwisem.W jaki sposób skontaktować się z QUADRA-NET?

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez QUADRA-NET polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: INFOLINIA@QUADRA-NET.COM

 

Jakie sprzęty naprawiamy

Zamawiamserwis 2020 all rights reserved
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem