Regulamin strony

§ 1 Dane ogólne

 1. Właścicielem strony www.zamawiamserwis.pl [strona internetowa] jest QUADRA-NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Czochralskiego 8, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS0000266150, posiadająca NIP 728-26-28-031
 2. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.
 3. Oferta – oferta zamieszczona przez QUADRA-NET a na stronie.
 4. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP.§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Operatorem i właścicielem strony internetowej www.zamawiamserwis.pl jest QUADRA-NET
 2. Przeznaczenie strony: rejestracja zgłoszeń naprawy sprzętu biurowego oraz innego sprzetu znajdującego się w przedsiębiorstwach, ale takżę gospodarstwa domowego, IT, FOTO, GSM itp.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw QUADRA-NET.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3, QUADRA-NET ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.§ 3 Odpowiedzialność za treść

 1. QUADRA-NET odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.
 2. Informacje zamieszczane przez QUADRA-NET na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże QUADRA-NET nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
 3. QUADRA-NET udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.
 4. QUADRA-NET zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.
 5. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść QUADRA-NET nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
 6. QUADRA-NET zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik, korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie QUADRA-NET§ 4 Obszar obowiązywania oferty

 1. Oferta internetowa QUADRA-NET jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i została sporządzona na podstawie polskiego prawa.
 2. QUADRA-NET nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, czy oferta internetowa jest odpowiednia dla użytkowników z innych państw, ma tam zastosowanie i jest prawnie dopuszczalna.§ 5 Prawa autorskie

 1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz QUADRA-NET bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
 2. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody QUADRA-NET, chyba że regulamin stanowi inaczej.
 3. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej.
 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.§ 6 Wskazówki techniczne

 1. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.
 2. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.§ 7 Ochrona prywatności

 1. QUADRA-NET, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników.
 2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez QUADRA-NET w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi zgody.
 3. Dane osobowe użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu ze strony, a ich przechowywanie służy do wewnętrznych celów QUADRA-NET związanych z procesami systemowymi statystycznymi dotyczącymi nazwy otwieranych adresów www, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i odwiedzanej domeny z datą i godziną wejścia, używanej wyszukiwarki, nazwy ściąganych plików i adresu IP. Przechowywanie danych osobowych może służyć także do odpowiedzi na pytania użytkownika, realizacji zamówień użytkownika, udziału w konkursach oraz w celu technicznej administracji stroną.
 4. Szczegółowe dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres domowy, nazwy użytkownika i hasła rejestrowane są tylko wtedy, gdy są konieczne w ramach zapytania, zamówienia lub rejestracji.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, oraz skasowania. Skasowanie danych osobowych nastąpi także w sytuacjach wymienionych w obowiązujących przepisach ustawowych.
 6. QUADRA-NET nie ma prawa do sprzedaży danych osobowych użytkowników.
 7. Udostępnienie lub innego rodzaju przekazanie danych osobowych użytkowników osobom trzecim nastąpi tylko wówczas, gdy będzie konieczne w celu realizacji umowy lub do celów rozliczeniowych albo ściągnięcia wynagrodzenia, lub wyrazi na to zgodę użytkownik. Innego rodzaju wykorzystywanie tych informacji jest niedozwolone. Ponadto QUADRA-NET może przekazać anonimowe dane dotyczące użytkowania w celu badań marketingowych. Identyfikacja użytkowników jest przy tym wykluczona.
 8. Na żądanie właściwego urzędu QUADRA-NET ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.
 9. Bazy danych QUADRA-NET zabezpieczył tak, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy QUADRA-NET w celach wymienionych powyżej. Pracownicy QUADRA-NET są przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych.
 10. Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”. Są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez używania cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji ,,wyłącz” znajdującej się w ustawieniach przeglądarki, które znajdują się w Microsoft Internet Explorer w punkcie menu ,,Dodatki/opcje internetowe”, a w Mozilla Firerfox w punkcie ,,Dodatki/ustawienia”. Szczegóły znajdują się z menu pomocy właściwej przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
 11. Użytkownik ma prawo uzyskania informacji o zapisanych swoich danych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych mogą się Państwo zawsze zwrócić do nas za pośrednictwem adresu e-mail infolinia@quadra-net.com§ 8 Postanowienia końcowe

 1. QUADRA-NET dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je QUADRA-NET poprzez wysłanie e-maila na adres infolinia@quadra-net.com
 3. QUADRA-NET zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.Regulamin usługi

 

§ 1 Dane ogólne


1. Naprawy pozagwarancyjne zgłaszane na stronie www.zamawiamserwis.pl są świadczone przez QUADRA-NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Czochralskiego 8, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS0000266150, posiadająca NIP 728-26-28-031
2. Serwis – lokalny partner serwisowy QUADRA-NET wykonujący usługę serwisową
3. Klient – przedsiębiorstwo lub osoba zlecająca wykonanie usługi pozagwarancyjnej
4. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, która zgłasza naprawę w imieniu własnym lub przedsiębiorstwa; przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu.§ 2 Zakres wykonywanych usług

1. Poniższe postanowienia obowiązują pomiędzy Klientem a Siecią Serwisową QUADRA-NET oraz lokalnym Partnerem Serwisowym w zakresie świadczenia odpłatnych usług serwisowych.
2. Naprawy pozagwarancyjne na rzecz Klienta wykonywane w okresie gwarancji producenta i po jej zakończeniu. Całość kosztów związanych z naprawą, diagnozą i transportem pokrywa Klient.
3. W celu prawidłowego przebiegu procesu serwisowania oraz zapewnienia bezproblemowego kontaktu pomiędzy Serwisem a Klientem, Klient obowiązany jest udostępnić swoje dane: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres poczty elektronicznej oraz określić jaki sposób kontaktowania się z Serwisem uznać za wiodący.
4. Po dokonaniu rejestracji zgłoszenia naprawy pozagwarancyjnej serwis skontaktuje się z Klientem w ciągu 24 godzin (dni robocze) i umówi na termin wizyty.
5. Serwis dokonuje wstępnej diagnozy, rozumianej jako usługi serwisowej płatnej, polegającej na sprawdzeniu stanu sprzętu, przetestowaniu, oszacowaniu uszkodzeń, wyceny części zamiennych i kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia sprzętu.
6. Jeśli podczas wstępnej diagnozy Serwis stwierdzi, że:
a) Sprzęt jest w pełni sprawny – Serwis dokonuje zwrotu sprzętu Klientowi poprzez jego wydanie w siedzibie firmy lub odwiezieniem na koszt Klienta, obciążając go jednocześnie kosztami wykonania wstępnej diagnozy w wysokości określonej w aktualnym cenniku usług serwisowych,
b) Sprzęt wymaga naprawy – Serwis informuje Klienta o stwierdzonych uszkodzeniach sprzętu oraz o przewidywanych kosztach naprawy; w przypadku rezygnacji z naprawy po wstępnej diagnozie, Serwis dokonuje zwrotu sprzętu Klientowi poprzez jego wydanie w siedzibie firmy lub odwiezieniem na koszt Klienta, obciążając go jednocześnie kosztami wykonania wstępnej diagnozy w wysokości określonej przez Serwis.
7. W przypadku, gdy po przystąpieniu do naprawy zostaną stwierdzone inne uszkodzenia sprzętu skutkujące wzrostem kosztów naprawy o co najmniej 20% w stosunku do kosztów naprawy przewidywanych w czasie diagnozy wstępnej, Serwis poinformuje Klienta o dodatkowych uszkodzeniach sprzętu i kosztach ich naprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Naprawa dodatkowych uszkodzeń nastąpi po uzyskaniu zgody Klienta na pokrycie dodatkowych kosztów. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody na pokrycie dodatkowych kosztów, Serwis jest upoważniony do odmowy naprawy sprzętu. W przypadku odmowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym,
8. Czas trwania naprawy każdorazowo jest uzależniony od rodzaju uszkodzenia oraz dostępności części i podzespołów zamiennych niezbędnych do dokonania naprawy.
9. Wymienione w czasie naprawy sprzętu części będą zwracane Klientowi wyłącznie na jego pisemne żądanie złożone jednocześnie z przekazaniem sprzętu do naprawy. Przy braku takiego żądania wymienione części będą przekazywane przez Serwis do recyklingu lub utylizacji.
10. Serwis ma prawo wykonać usługi serwisowe we własnym zakresie lub powierzyć je wykonanie osobom trzecim, w szczególności producentowi sprzętu. W razie dokonania naprawy pogwarancyjnej Serwis obciąży Zleceniodawcę wszelkimi kosztami związanymi z powierzeniem wykonania usług serwisowych osobom trzecim, a także kosztami transportu.
11. Opłata za wykonaną usługę dokonywana jest na podstawie faktury VAT lub rachunku, wystawionych przez Serwis na podstawie protokołu wykonania usługi serwisowej, gotówką w dni zwrotu urządzenia Klientowi lub w inny sposób ustalony pomiędzy Klientem a Serwisem.
12. Na wszystkie usługi Serwis udziela 90 dni gwarancji od daty wystawienia faktury VAT lub rachunku przez Serwis na wykonaną usługę.
13. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest zgłoszenie wady naprawy w terminie 14 dni od daty jej wystąpienia, jednakże nie później niż w ostatnim dniu okresu gwarancji naprawy.
14. Gwarancja ta nie obowiązuje w przypadku napraw częściami własnymi klienta oraz napraw w warunkach szczególnych. Potwierdzeniem gwarancji na naprawę jest faktura lub inny dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za naprawę.
15. Gwarancję anulują uszkodzenia mechaniczne, zlania, działania niskiej i wysokiej temperatury o parametrach niedopuszczalnych dla danego urządzenia, nieuzgodnione próby naprawy oraz uszkodzenia spowodowane innymi wadami niż były przedmiotem naprawy Serwisu.


§ 3 Ochrona prywatności


1. QUADRA-NET, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników.
2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez QUADRA-NET w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi zgody.
3. Dane osobowe użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu ze strony, a ich przechowywanie służy do wewnętrznych celów QUADRA-NET związanych z procesami systemowymi statystycznymi dotyczącymi nazwy otwieranych adresów www, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i odwiedzanej domeny z datą i godziną wejścia, używanej wyszukiwarki, nazwy ściąganych plików i adresu IP. Przechowywanie danych osobowych może służyć także do odpowiedzi na pytania użytkownika, realizacji zamówień użytkownika, udziału w konkursach oraz w celu technicznej administracji stroną.
4. Szczegółowe dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres domowy, nazwy użytkownika i hasła rejestrowane są tylko wtedy, gdy są konieczne w ramach zapytania, zamówienia lub rejestracji.
5. QUADRA-NET nie ma prawa do sprzedaży danych osobowych użytkowników.
6. Udostępnienie lub innego rodzaju przekazanie danych osobowych użytkowników osobom trzecim nastąpi tylko wówczas, gdy będzie konieczne w celu realizacji umowy lub do celów rozliczeniowych albo ściągnięcia wynagrodzenia, lub wyrazi na to zgodę użytkownik. Innego rodzaju wykorzystywanie tych informacji jest niedozwolone. Ponadto QUADRA-NET może przekazać anonimowe dane dotyczące użytkowania w celu badań marketingowych. Identyfikacja użytkowników jest przy tym wykluczona.
7. Na żądanie właściwego urzędu QUADRA-NET ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.
8. Bazy danych QUADRA-NET zabezpieczył tak, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy QUADRA-NET w celach wymienionych powyżej. Pracownicy QUADRA-NET są przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych.
9. Użytkownik ma prawo uzyskania informacji o zapisanych swoich danych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie https://www.zamawiamserwis.pl/PL-H12/polityka prywatnosci.html


§ 4 Postanowienia końcowe


1. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do jakości i przebiegu procesu wykonywania usługi przez lokalnego Partnera Serwisowego, Klient może zgłaszać je do QUADRA-NET poprzez wysłanie e-maila na adres infonia@quadra-net.com
2. QUADRA-NET zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
3. Klient zlecając usługę dobrowolnie akceptuje niniejszy regulamin.Jakie sprzęty naprawiamy

Zamawiamserwis 2020 all rights reserved
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem